Partiet för Ekonomisk Demokrati Wiki
Advertisement

Från januari 2008 pågår ett försök med lokal basinkomst i en fattig by i Namibia. Namibia är ett glest befolkat land med ett par miljoner invånare som formellt blev självständigt land 1990. BNP per invånare är högre än i grannländerna Angola och Zambia, men lägre än i Sydafrika och Botswana. Landet har ökenklimat, uran, diamanter, fiske och turism. Omkring 20 procent av befolkningen har hiv, medellivslängden är 43 år och landet är ett av de mest ojämlika i världen. 76 procent av befolkningen under fattigdomsstrecket.


Med detta som allmän bakgrund tillsatte regeringen en kommission, NAMTAX, med uppgift att föreslå hur fattigdomen skulle minskas. Kommissionen föreslog då en basinkomst på 100 namibiska dollar per månad (vilket är lika mycket i svenska kronor), till alla namibier från födelse till pension. Vid pensionen skulle de istället få 370 namibiska dollar per månad. För finansieringen föreslogs att skattesystemet skulle justeras. Förslaget togs sedan upp av det civila samhället och utvecklades till the BIG Coalition. Koalitionen, som bland annat består av kyrkor, fackföreningar och NGO:s, beslutade sedan att testa basinkomsten i byn Otjivero.


Otjivero är en by med ca 1000 invånare, 10 mil nordöst om Windhoek. Byborna bor i plåtskjul, många är alkoholberoende, många har hiv/aids, flera är prostituerade, i stort sett alla har hälsoproblem och barnen är hungriga när de kommer till skolan på morgonen. Inga andra arbetsplatser finns i byn förutom skolan, hälsokliniken (som få har råd att besöka) samt ölbarerna (shebeens). Byborna ägnar sin tid åt öldrickning, illegal jakt, vedinsamling från näraliggande privata farmer, samt i den mån de orkar skola samt egna odlingar. Så var åtminstone situationen, i stora drag, innan projektet startade.


Redan efter ett halvår med basinkomst kunde stora förbättringar konstateras. Skolnärvaron hade ökat dramatiskt och dubbelt så många betalade skolavgifterna. Andelen underviktiga barn hade minskat radikalt, hälsokliniken hade fått många fler besök och den fattigdomsrelaterade brottsligheten (illegal jakt, tjuveri, överträdelser på privat mark mm) hade minskat betydligt. Positivt var också att den genomsnittliga inkomsten från lönearbete och övrigt arbete hade ökat och dessutom att ett flertal småföretag startats. Byn hade dessutom organiserat två kommittéer (en för allmän rådgivning och en för att minska alkoholproblemet).


Utvärderingen i april 2009 visade att dessa trender inte var tillfälliga. Den visade bland annat att arbetslösheten minskat från 60 procent till 45 procent (från november 2007 till november 2008) och att den genomsnittliga inkomsten från lönearbete, självarbete och jordbruk under samma tid ökat med 29 procent. Den utbredda farhågan att folk skulle arbeta mindre med basinkomst hade inte slagit in. Om man även räknar med basinkomsten hade den genomsnittliga inkomsten ökat från 118 till 219 namibiska dollar. Det stora problemet med undernärda barn hade minskat från 42 till 10 procent. I byn som helhet hade andelen mycket fattiga (inkomst under 220 namibiska dollar per månad) minskat från 86 procent till 68 procent. Antalet anmälda brott hade vidare minskat med 36 procent (vid en jämförelse av 10 månader före och efter projektstarten). Problemen med alkohol fanns visserligen ännu kvar, liksom problemet med hiv/aids. Dock hade projektet stimulerat till en öppen diskussion i byn om alkoholfrågan och de HIV-smittade hade fått tillgång till bromsmediciner.


Enligt rektorn var avhoppen från skolan innan projektet startade 30-40 procent, men efter ett år med basinkomst hade de helt upphört. 2009 kunde han även rapportera att en grupp på nio elever från Otjivero klarat sjunde klass och nu skulle fortsätta i högstadiet (secondary school). Det var första gången. Utredningen visade även att ett flertal småföretag hade startats, eller återstartats, att många familjer lyckades spara, att lärarna noterade att barnen var renare och bättre klädda, samt att fler hade fått råd med något större boskapsdjur.

Så, för att sammanfatta, folk blir inte lata av medborgarlön. Tvärtom borde bistånd användas för att hjälpa fattiga länder att kunna finansiera fler lokala och regionala projekt av det här slaget.


Mats Höglund, Mats40 maj 29, 2011 kl. 00.16 (UTC)

Advertisement