Partiet för Ekonomisk Demokrati Wiki
Advertisement

thumb|300px|right

Planetens gränser. Grönt område är säkert handlingsutrymme och rött är områden där vi definitivt har överskridit detta säkra handlingsutrymme

Planetens gränser är ett koncept utvecklat av en grupp forskare under ledning av Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre. Forskargruppen menar att det finns nio olika miljöproblem som vart och ett har ett eget gränsvärde. Om detta gränsvärdet överskrids kan det leda till oöverskådliga miljöeffekter på grund av tröskeleffekter som uppstår. Forskningens resultat har presenterats i tidskriften Nature den 24 september 2009.[1]

planetära gränser beskrivning status
1. Klimatförändring CO2 i atmosfären gränsen överskriden
2. Förlust av biodiversitet Antal miljoner arter som försvinner per år gränsen överskriden
3a. Kvävecykeln
3b. Fosforcykeln
mängd N2 per år från atmosfären
mängd fosfor per år till oceanerna
gränsen överskriden
nästan överskriden gräns
4. Atmosfärisk ozon koncentration av ozon inte överskriden gräns
5. Havsförsurning genomsnittlig mättnad av sjövatten mätt i aragonit nästan överskriden gräns
6. Global färskvattenanvändning konsumtion av färskvatten per person nästan överskriden gräns
7. Landanvändning procent av landareal som används för jordbruk nästan överskriden gräns
8. Kemisk förorening koncentration av giftiga substanser, plaster, endokrina disruptorer, tungmetaller,
radioaktivitet i miljön
inte överskriden gräns
9. Atmosfärisk aerosol koncentration av partiklar i atmosfären inte överskriden gräns

Referenser[]

Advertisement